Jobba som tolk

Varje tolk skall ha tillräcklig språklig och tolkmässig kompetens samt personlig lämplighet för att på ett professionellt sätt utföra varje tolkuppdrag som hon eller han anlitas för. Med ”professionellt sätt” avses här förmåga att hantera varje uppkommen situation och kunna anpassa tolkningen till de förutsättningar som gäller för respektive tolkning så att den eftersträvade kommunikationen kan möjliggöras på alla deltagares villkor.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna leva upp till de tolketiska idealen är kompetens. De som arbetar i tolkverksamheten behöver – förutom professionalism – ha förmåga till empati och lyhördhet.

 

jobba-som_lVästmanlands Tolkservice rekryterar auktoriserade och utbildade tolkar i första hand. För mer info läs här: www.kammarkollegiet.se

Personer som bedöms ha goda förutsättningar att bli yrkesmässiga tolkar kan rekryteras vid behov. Efter en personlig intervju genomgår tolkaspiranten ett rekryteringstest.

Efter godkänt test får aspiranten en introduktion i tolkyrket och en planering görs upp om utbildning i bl.a. sjukvårds-, socialtolkning och juridik för tolkar.

Läs mer om vad som krävs av en yrkesmässig tolk på www.blitolk.nu och www.kammarkollegiet.se

Om du är intresserad att arbeta som tolk, kontakta oss så berättar vi mer.

 

Vad som krävs!


SPRÅKKUNSKAPER
•bättre än genomsnittet
•rikt ordförråd av synonymer och idiomatiska uttryck på de båda språken
•behärska olika nivåer och sociolekter i språken

Det krävs ett aktivt arbete och ständig förkovran för att följa med språkens utveckling och kunna terminologin och fraseologi inom olika samhällsområden.

Tips! Innan du kontaktar oss, testa dina språkkunskaper vid Folkuniversitetets språktest!

ALLMÄNNA KUNSKAPER
•god samhällsorientering både om Sverige och landet där tolkspråket talas
•realiakunskaper om olika samhällsområden
•all utbildning är till nytta, likaså livserfarenhet

Tips! Testa dina kunskaper på Kammarkollegiet sida.

PERSONLIGA EGENSKAPER
•ha förmågan att tolka (personlig fallenhet): snabb språklig omställning
•kunna lyssna aktivt och koncentrerat
•förmågan att hålla distans/ agera neutralt
•lugnt och balanserat uppträdande
•levande intresse för människor
•gott omdöme och sunt förnuft