Jobba som tolk

Västmanlands Tolkservice anlitar i första hand  legitimerade tolkar som ingår i Kammarkollegiets register. För mer information läs här: www.kammarkollegiet.se

Varje tolk skall ha tillräcklig språklig och tolkmässig kompetens samt personlig lämplighet för att på ett professionellt sätt utföra varje tolkuppdrag som hen anlitas för. Med ”professionellt sätt” avses här förmåga att hantera varje uppkommen situation och kunna anpassa tolkningen till de förutsättningar som gäller för respektive tolkning så att den eftersträvade kommunikationen kan möjliggöras på alla deltagares villkor.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna leva upp till de tolketiska idealen är kompetens. De som arbetar i tolkverksamheten behöver – förutom professionalism – ha förmåga till empati och lyhördhet.

Personer som bedöms ha goda förutsättningar att bli yrkesmässiga tolkar utan att vara legitimerade av kammarkollegiet kan anlitas vid behov.  De genomgår då en intern utbildnings- och rekryteringsprocess.

Som tolk arbetar du som uppdragstagare och vi anlitar dig per uppdrag där du arvoderas för varje enskilt tillfälle. Du som tolk väljer själv när du kan ta ett uppdrag.

 


Sidor om tolkyrket:

 

www.tolk.su.se

www.blitolk.nu 

 www.kammarkollegiet.se

 

Om du är intresserad att arbeta som tolk, kontakta oss så berättar vi mer!

 


Vad som förväntas av dig som vill arbeta som tolk: 

 

SPRÅKKUNSKAPER

  • Bättre än genomsnittet -Du måste behärska att tolka båda språken i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningar.
  • Rikt ordförråd av synonymer och idiomatiska uttryck på de båda språken
  • Kunna behärska olika nivåer och sociolekter i språken

Det krävs ett aktivt arbete och ständig förkovran för att följa med språkens utveckling och kunna terminologin och fraseologi inom olika samhällsområden.

Tips! Innan du kontaktar oss, testa dina språkkunskaper vid Folkuniversitetets språktest!

ALLMÄNNA KUNSKAPER

  • God samhällsorientering, både om Sverige och landet där tolkspråket talas
  • Realiakunskaper om olika samhällsområden
  • All utbildning är till nytta, likaså livserfarenhet

Tips! Testa dina kunskaper: www.kammarkollegiet.se

PERSONLIGA EGENSKAPER

  • Ha förmågan att tolka (personlig fallenhet): snabb språklig omställning
  • Kunna lyssna aktivt och koncentrerat
  • Ha förmågan att hålla distans/agera neutralt