Tolk

En tolk möjliggör kommunikation mellan människor som inte förstår varandras språk. Kommuner och regioner är i behov av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice.
Att arbeta som tolk kräver bland annat stor social förmåga då du arbetar med många olika människor på flera olika arbetsplatser inom sjukvård, sociala myndigheter, skolor, advokatbyråer med flera. Yrket ställer också krav på förmåga att förstå och vårda det ansvar man har som tolk i varje tolkuppdrag.

Ett lagstadgat ansvar

I Sverige har myndigheter, sjukvård och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk. Rätten till tolk regleras bland annat i 13 § förvaltningslagen (2017:900).

13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.

För hälso- och sjukvården finns dessutom ytterligare en reglering i patientlagen. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Där sägs bland annat att informationen till patienten ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i- och betydelsen av den lämnade informationen.

Yrkesetiska regler

En tolk ska följa de yrkesetiska regler som finns. Dessa finns samlade i ”God Tolksed” som tagits fram av Kammarkollegiet. Tolken har tystnadsplikt och omfattas av de sekretessregler som gäller på respektive myndighet där man arbetar. Tolken ska vara neutral och opartisk i sitt arbete och noga iaktta de jävsbestämmelser som gäller.

 

SETIG2ARADARSOM