Tolk

Tolkning behövs i många olika sammanhang…

…t.ex.  i kontakt med myndigheter och sjukvården för människor som inte behärskar svenska.

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar och känslor samt att förstå andra är en förutsättning för att de ska kunna styra över sina liv och känna delaktighet i det svenska samhället.

Tolkning och översättning

Enligt Förvaltningslagen, § 13:

13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.

En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.

 

 

Att tala genom tolk

För att samarbetet under ett tolkuppdrag ska fungera så smidigt som möjligt är det angeläget att alla parter har kunskaper i tolkningsteknik och är införstådda med tolkens yrkesregler. Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida för råd och tips om vad du ska tänka på när du talar genom tolk www.socialstyrelsen.se

 

TIPS!

Kontakta VTS innan du meddelar besökstid till patienten/klienten för att försäkra dig om att det finns tolk finns att tillgå. Detsamma gäller när du ska boka tolk för återbesök.
​Behöver du komma i kontakt med en person som inte talar svenska anlita vår meddelandeservice.
​När du skriftligen ska meddela bokad tid till patienten/klienten kan du använda en översatt blankett som du beställer gratis från VTS.

 

Yrkesetiska regler

Västmanlands tolkförmedlings tolkar följer yrkesetiska regler. Dessa finns samlade i ”God Tolksed” som tagits fram av Kammarkollegiet. Där står bland annat att tolkar inte får vara jäviga och de ska alltid vara opartiska. Tolken har tystnadsplikt och omfattas av de sekretessregler som gäller på respektive myndighet där de tolkar.

De viktigaste reglerna för en yrkesmässig tolk

 • Tolken har tystnadsplikt.
 • Tolken eftersträvar en heltäckande tolkning – lägger inte till eller förtiger något.
 • Tolken förhåller sig neutral och opartisk och låter inte den egna uppfattningen eller attityden påverka arbetet.
 • Tolken fungerar inte som biträde eller ombud för någon av tolkanvändarna.
 • Tolken är inte skyldig att i samband med uppdraget åta sig andra uppgifter än tolkning.
 • Tolken ska anmäla jäv.
 • Tolken åtar sig inte uppdrag som han/hon saknar kompetens för. Tolken är skyldig att avbryta om detta uppdagas under uppdraget

 

Tolkningstekniska råd

 • Tolken är bra på att tolka. Du kan sakfrågan.
 • Redogör för de olika rollerna för din besökare.
 • Tala direkt till din besökare, inte till tolken. Använd ”du” eller ”ni” som tilltalsform.
 • Tala i jagform.
 • Uttryck dig så klart som möjligt. Undvik fackspråk, yrkesjargong och dialektala uttryck.
 • Tala lugnt och i korta pass.
 • Undvik att avbryta den andra parten.
 • Låt tolken tala till punkt.
 • Var införstådd med att tolken kanske måste kontrollera någon term i sin ordbok och/eller be om omskrivningar eller förtydliganden av uttryck som tolken eller besökaren inte förstått.
 • Kontrollera att du och din besökare uppfattar varandra riktigt.

 

Tänkvärt vid telefontolkning

 • Telefontolkning lämpar sig bäst för samtal som förväntas bli korta och inte är komplicerade.
 • Telefontolkning är en möjlighet då tolk på nära håll inte finns att tillgå. Det är ett billigare alternativ då telefontolkning debiteras per halvtimme och inga kostnader för resa och restid tillkommer.
 • Ni behöver en högtalartelefon, då kan alla som deltar i samtalet höra tolkens röst. En vanlig telefon går också att använda, då turas tolkanvändarna om att prata i telefonluren. Vi rekommenderar dock att ni skaffar en högtalartelefon som underlättar genomförandet av telefontolkningen.
 • Informera tolken om vilka som ska delta i samtalet och ta på dig rollen att fungera som samtalsledare.
 • Se till att tolken kan arbeta utan störande bakgrundsljud.

Ett annat alternativ för telefontolkning är ett trepartssamtal, där tolkanvändaren ringer upp både patienten/klienten och tolken