Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”


Västmanlands Tolkservice välkomnar varmt Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”.
Tack Gunnar, Folke, Emil och Anna för ett väl utfört arbete!

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017104/