”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”


Tolkutredningens betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” finns nu att läsa.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017104/