Rätten till tolk


Kommuner och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice.

Webbutbildning för tolkanvändare

Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms universitet tagit fram en webbutbildning för tolkanvändare inom kommuner och regioner.

https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/rattentilltolk.25879.html